Επείγοντα Περιστατικά

Μικροεπεμβάσεις στο ιατρείο

 • Συρραφή τραύματος
 • Διάνοιξη αποστήματος
 • Αφαίρεση ξένου σώματος
 • Περιποίηση εγκαύματος
 • Είσφρυση όνυχος

Χειρουργική εκτίμηση

 • Κοιλιακό άλγος
 • Κακώσεις κεφαλής, θώρακος, κοιλίας
 • Οξύ ημιόσχεο
 • Παραφίμωση

Αντιμετώπιση συχνών παιδοχειρουργικών παθήσεων

 • Βραχύς χαλινός γλώσσας
 • Καυτηριασμός ομφαλικού κοκκιώματος
 • Κέρκος οφρύος
 • Επιδερμοειδείς κύστεις
 • Επιγαστρική κήλη
 • Ομφαλοκήλη
 • Βουβωνοκήλη
 • Υδροκήλη
 • Κύστη σπερματικού τόνου
 • Φίμωση
 • Βαλανοποσθικές συμφύσεις
 • Κρυψορχία

Συνεργασία με ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.

Προγεννητική συμβουλευτική

Με γνώμονα τα ευρήματα του υπερηχογραφήματος Β’ επιπέδου, ο παιδοχειρουργός ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς για τη βαρύτητα και την πρόγνωση των συγγενών ανωμαλιών καθώς και συμμετέχει στην ομάδα για το συντονισμό του τοκετού του νεογνού με συγγενείς παθήσεις.